Strona Główna

 

Pełnomocnik Wspólnika

Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Energetyków 9

z kapitałem zakładowym w wysokości 600 000,00 zł

(KRS 0000313140, NIP 852-060-10-81)

 

 

Działając na podstawie § 33 pkt 4 Umowy Spółki

 

 

 

Ustala się następujące warunki badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. oraz od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

 

 1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. oraz od 01.01.2018 do 3.12.2018, sporządzi na piśmie sprawozdanie z badania zgodnie z ar. 83 Ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 r. poz. 1089), do dnia 30 marca 2018r.

 2. Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki o którego terminie będzie zawiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

 3. Biegły rewident zobowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Pełnomocnika Wspólnika, w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika Spółki po przedłożeniu opinii i raportu z badania, o którego terminie będzie zawiadomiony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika ponosi biegły rewident.

 4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla zarządu Spółki (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości badanej Spółki (jeżeli takie informacje będą sporządzone).

 5. Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

 1. informację o oferencie, w tym:

- o formie prowadzenia działalności,

- wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,

- wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

- informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

 1. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

 2. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika na warunkach określonych w ogłoszeniu,

 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania oraz warunki płatności,

 4. harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdań finansowych,

 5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zajmujących się wynajmem powierzchni oraz zarządzaniem nieruchomościami,

 6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2017 r. o g. 9.00 w siedzibie Spółki,

 2. Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów, w tym branży, w której działa Spółka.

 3. Zastrzega się prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym jego etapie oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.