Biuletyn Informacji Publicznej PBTK TRAKT1. Status Prawny

    Podmiot powstał w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” z siedzibą w Szczecinie wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015528 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie na podstawie Aktu Komercjalizacji z dnia 24 czerwca 2008 r.
    W dniu 23 września 2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313140.

2. Przedmiot działalności

    Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o. jest firmą inżynierską     wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi i związanymi z nimi doradztwem     technicznym.
    Przedmiotem działalności Spółki na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
        71.11.Z – działalność w zakresie architektury
        71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
        71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne
        74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
        74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej   
                  Niesklasyfikowana,
        68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
        68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

3. Organy

-  Zarząd
            W skład Zarządu wchodzi :
            Prezes Zarządu – Sylwia Łozowska

            Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i   pozasądowych.

- Zgromadzenie Wspólników


            1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
            2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła                 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  w  terminie,  prawo do jego zwołania uzyskuje                 Pełnomocnik Wspólnika.

            3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:

                    1) z własnej inicjatywy,
                    2) na pisemne żądanie Pełnomocnika Wspólnika,
                    3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału                         zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem                             Zgromadzenia Wspólników,
                    4) na pisemne  żądanie  wspólnika  - Skarbu  Państwa,  niezależnie  od  udziału w kapitale                         zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed   proponowanym terminem                         zwołania Zgromadzenia Wspólników.
               
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Pełnomocnika   Wspólnika lub     wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty  zgłoszenia żądania.


5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym     terminie, to:

            1) jeżeli  z  żądaniem  zwołania  wystąpił  Pełnomocnik  Wspólnika  - uzyskuje on prawo zwołania                 żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
            2) jeżeli z żądaniem  zwołania  wystąpili  wspólnicy  - sąd  rejestrowy  może, po wezwaniu                 Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania  Nadzwyczajnego Zgromadzenia                 Wspólników  występujących z żądaniem wspólników.
            3) Zgromadzenia  Wspólników  odbywają  się  w  Warszawie.    
            4. Nadzór nad Spółką.
               Nadzór nad Spółką pełni Pełnomocnik Wspólnika – Iwona Blumert-Zapadka
            5. Struktura własnościowa
                Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie jest spółka      z                 ograniczona odpowiedzialnością ze 100% udziałem Skarbu Państwa.
                Kapitał zakładowy wynosi 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych.

6. Struktura organizacyjna

W załączniku

7. Dane teleadresowe


Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. Z o.o.
ul. Energetyków 9
70-656 Szczecin
sekretariat@trakt.szczecin.pl
tel. 91 462 44 06
fax 91 462 48 02
strona internetowa:
www.trakt.szczecin.pl


Opublikował: Dorota Grodek
Publikacja dnia: 03.06.2020, 12:38
Dokument oglądany razy: 5 966
Podpisał: Dorota Grodek
Dokument z dnia: 17.05.2020