Logo

Ogłoszenia

 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie

70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9

 

zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Od firmy audytorskiej oczekuje się:

 1. gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w spotkaniu z Pełnomocnikiem Wspólnika oraz w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników (w razie takiej potrzeby) zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień  i informacji,
 2. przekazania do wiadomości Pełnomocnika Wspólnika sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:

 • informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia przez nią działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego przeprowadzającego badanie,
 • opis dotychczasowego doświadczenia firmy audytorskiej oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało przez nią zbadane,
 • oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69 – 73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2 – 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • całkowitą cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania; cena powinna odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie oraz uwzględniać wszystkie elementy, takie jak: cenę za badanie, druk sprawozdania, uczestnictwo w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników oraz w spotkaniu z Pełnomocnikiem, dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie,
 • warunki płatności,
 • wskazanie metod i terminów (harmonogram prac) badania sprawozdania finansowego, przy czym ostateczny termin złożenia w Spółce sprawozdania z badania określa się na:

– dzień 31 marca 2022 r., w przypadku sprawozdania z badania za rok 2021,

– dzień 31 marca 2023 r., w przypadku sprawozdania z badania za rok 2022.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego będzie obejmować badanie sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Termin i miejsce  składania ofert:

Oferty należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki: 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9, , w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godz. 14.00 (pokój nr 304).

Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert na badanie sprawozdania finansowego nastąpi dnia 6 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie i zakończenie postępowania nastąpi do dnia 12 października 2021 r.

Informacje dodatkowe

Pełnomocnik Wspólnika zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firmy audytorskiej, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

góra