Logo

RODO

Informacja Administartora dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z udostępnieniem Pani/Pana danych osobowych Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o. niniejszym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane Administratora:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” Sp. z o.o. w Szczecinie ul.Energetyków 9, 70-656 Szczecim, nr tel. + 48 914624406, adres e-mail: sekretariat@trakt.szczecin.pl

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania oraz zakres danych objętych przetwarzaniem:

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, tj. imię, nazwisko, a także jeśli ma to zastosowanie: PESEL, adres zamieszkania, adres prowadzenia działnosci gospodarczej lub do korespondencji, dane kontaktowe, stanowisko, dane dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu klienta lub innej osoby, zakres umocowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c , f Rodo.

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dla celów nie wynikających ze stosunku cywilno-prawnego.

O wyrażenie zgody zapytamy każdorazowo, wskazując każdy odrębny cel przetwarzania danych, w sytuacji, gdy przepis prawny nie daje podstaw do ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane, gdy współpracownik wyrazi na to dobrowolną zgodę.

 1. wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku.

Będziemy przetwarzać dane osobowe, w ww. celu, gdy wyrażona zostanie na to wyraźną dobrowolną zgodę.

 1. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy cwilno-prawnej

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, dla potrzeb rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem cywilno-prawnym. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych

przez Administratora lub przez stronę trzeci tj.: realizacja roszczeń Administratora lub w celu obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Spółka informuje, że zostały one pozyskane od Kontrahenta/Współpracownika Spółki, będącego Pani/Pana mocodawcą, pracodawcą, współpracownikiem/kontahentem bądź też ze źródeł dostępnych publicznie, takich jak strona internetowa w/w podmiotów, czy też rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnq Ewidencjq i Informacjiqo Działaności Gospodarczej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie spoczywającego na Spółce obowiązku archiwizowania, a także dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, do czasu ich przedawnienia.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazane do przetwarzania w imieniu Administratora w szczególności następującym odbiorcom: firmie świadczącej usługi IT, bhp, szkoleniowe oraz kancelarii prawnej, podmiotom, dla których Spółka świadczy usługi. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) także urzędom skarbowym, ZUS-owi lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

2)  prawo dostępu do danych osobowych,

3)  prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

4)  prawo żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

5)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

7)  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z lub na podstawie zgody,

8)  prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych przysługuje w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

góra